The Definitive Guide to Yii 2.0

Các hướng dẫn được phát hành theo Các điều khoản về tài liệu Yii.

Tất cả bản quyền đã được bảo hộ (All Rights Reserved).

2014 (c) Yii Software LLC.

Giới thiệu

Bắt đầu

Kiến trúc ứng dụng (Application Structure)

Xử lý yêu cầu (Handling Requests)

Các khái niệm chính

Làm việc với Databases

  • Data Access Objects: Kết nối cơ sở dữ liệu, truy vấn cơ bản, giao dịch và phương thức hoạt động
  • Query Builder: Sử dụng một truy vấn đơn giản, các lớp cơ sở dữ liệu trừu tượng
  • Active Record: The Active Record ORM, truy vấn và thao tác với dữ liệu, định nghĩa các mối quan hệ giữa các bảng
  • Migrations: Cung cấp cho đội dự án một công cụ dễ dàng trong việc quản lý những schema CSDL trong ứng dụng
  • Sphinx
  • Redis
  • MongoDB
  • ElasticSearch

Nhận dữ liệu từ user

Hiển thị dữ liệu

Bảo mật (Security)

Bộ nhớ Cache

RESTful Web Services

Công cụ phát triển (Development Tools)

Testing

Chủ đề năng cao

Widgets

Helpers